Articles

Tadeusz Kocowski : 0000-0002-4086-8803

Articles

Go to page: 12 > >>

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

Download article

Słowo wstępne

Download article

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

AbstractDownload article

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

AbstractDownload article

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

AbstractDownload article

Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne

AbstractDownload article

medical services, medical entity, health care, patient’s rights, medical law

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

AbstractDownload article

Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej

AbstractDownload article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout