Articles

Paweł Wiązek : 0000-0002-3062-9454

pawel.wiazek@uwr.edu.pl

Articles

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

AbstractDownload article

history, history of law, criminal law, punishment, Polish law, Enlightenment

O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej

AbstractDownload article

Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce

AbstractDownload article

high treason, judicial system, history of law, evolution of trial, constitutional accountability, Verbrechen gegen Staat und Regierung, Justiz, Rechtsgeschichte, Evolution des Gerichtsverfahren, verfassungsrechtliche Verantwortung

Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych

AbstractDownload article

criminal law, history of law, Enlightenment (historical period), codification of laws, Strafrecht, Rechtsgeschichte, Aufklärung (historische Epoche), Kodifikation des Rechts

Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa

AbstractDownload article

Keywords: codification, criminal law, history of law, political crimes

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractDownload article

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout