Prawo, 305. Studia historycznoprawne..., 2008

Pamięci Edwarda Szymoszka (1942–2006)

Download articleDownload article

Z historii ustawodawstwa rzymskiego w sprawach karnych. Próba periodyzacji

AbstractDownload articleDownload article

Sprzedaż niewolników w świetle edyktu De mancipiis vendundis

AbstractDownload articleDownload article

Przygotowanie organów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu do wycofania na wypadek wojny w latach 1925–1939

AbstractDownload articleDownload article

Kształtowanie się zobowiązania z tytułu nieusprawiedliwionego wzbogacenia w prawie angielskim. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem tradycji romanistycznej we współczesnej refleksji o prawie prywatnym

AbstractDownload articleDownload article

Czy Kościół żyje prawem rzymskim?

AbstractDownload articleDownload article

Cywilizacja prawa rzymskiego i problemy współczesnej romanistyki

AbstractDownload articleDownload article

Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku

AbstractDownload articleDownload article

Kilka słów o obowiązywaniu prawa rzymskiego w dawnym prawie polskim w świetle dzieła Tadeusza Czackiego O źródłach praw, które miały moc obowiązującą w Polsce i w Litwie

AbstractDownload articleDownload article

Supremacja religii stanu a tolerancja wyznaniowa w Rzeczypospolitej szlacheckiej

AbstractDownload articleDownload article

Struktura społeczeństwa w świetle Kodeksu z Gortyny

AbstractDownload articleDownload article

Organizacja Służby Bezpieczeństwa SS na Śląsku

AbstractDownload articleDownload article

Carl August Dominik Unterholzner – nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Richard Wagner i jego opery w nazwach ulic Berlina i Wrocławia

AbstractDownload articleDownload article

Nowe polskie badania nad rzymskim prawem małżeńskim

AbstractDownload articleDownload article

Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi o zasadach promulgowania aktów normatywnych według prawa polskiego 1807–1950

AbstractDownload articleDownload article

Czyn karalny według koncepcji Klaudiusza Saturnina

AbstractDownload articleDownload article

Ius ducale w przywileju Henryka IV Probusa z 1290 roku

AbstractDownload articleDownload article

Zasada servitutibus civiliter utendum est w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Portorium w Italii epoki republikańskiej

AbstractDownload articleDownload article

Miedza droższa niż pole. Wybrane problemy granic gruntowych w szlacheckiej Wielkopolsce

AbstractDownload articleDownload article

Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku

AbstractDownload articleDownload article

Sąd ziemski Księstwa Opolsko-Raciborskiego w świetle przywileju z 1531 roku

AbstractDownload articleDownload article

Nowela konstytucyjna z 29 grudnia 1989 roku

AbstractDownload articleDownload article

Kontynuacja oikos w Atenach

AbstractDownload articleDownload article

Sukcesja syngularna w prawie rzymskim

AbstractDownload articleDownload article

Studia nad finansami publicznymi municypium Irni. Kontrola i odpowiedzialności za zarządzanie środkami publicznymi

AbstractDownload articleDownload article

Il crimen lenocinii nel diritto penale del Dominato e nel periodo giustinianeo

AbstractDownload articleDownload article

Rektora Pawła Włodkowica batalia w obronie interesów Polski i czci króla Władysława Jagiełły

AbstractDownload articleDownload article

Gniew bogów. Etiologia religijna epidemii w Republice Rzymskiej

AbstractDownload articleDownload article

Compromissum według glosatorów i komentatorów

AbstractDownload articleDownload article

Fragmenta Veteris Iuris Romani: hoc est Legis XII. Tabularum, ex variis authoribus collecta

AbstractDownload articleDownload article

Rzymskie studia Aulusa Gelliusa

AbstractDownload articleDownload article

O różnych znaczeniach terminu taberna

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout