Prawo, 311. Studia Historycznoprawne, 2010

Pro memoria Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)

Download articleDownload article

Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Download articleDownload article

Profesor Kazimierz Orzechowski — mistrz, szef, opoka

AbstractDownload articleDownload article

Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractDownload articleDownload article

O współpracy Profesora Kazimierza Orzechowskiego z historykami

AbstractDownload articleDownload article

„Najmilejszy i najznakomitszy” uczeń Oswalda Balzera. O lwowskich powiązaniach Zygmunta Wojciechowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Ostatnie prace Stanisława Kutrzeby w Polskiej Akademii Umiejętności

AbstractDownload articleDownload article

Prawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami

AbstractDownload articleDownload article

Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian

AbstractDownload articleDownload article

Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku

AbstractDownload articleDownload article

Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku

AbstractDownload articleDownload article

Artykuły porządku ziemskiego księstwa oleśnickiego z 29 lipca 1574 roku

AbstractDownload articleDownload article

Śląsk wczesnonowożytny w czeskich podręcznikach dziejów państwa i prawa

AbstractDownload articleDownload article

Korektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 roku

AbstractDownload articleDownload article

Rola Kowalewa Pomorskiego jako ośrodka politycznego, administracyjnego i sądowego w XVII i XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi o udziale monarchów w tworzeniu francuskiego prawa sądowego ancien regime’u

AbstractDownload articleDownload article

Reformy skarbowe Piotra Wielkiego

AbstractDownload articleDownload article

Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka

AbstractDownload articleDownload article

Ekscepcje w sprawach kryminalnych. Z badań nad procesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Regulacje prawne stanów szczególnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807–1831

AbstractDownload articleDownload article

Uwagi o urzędzie ministra sprawiedliwości w Królestwie Polskim (1815–1876)

AbstractDownload articleDownload article

Ustrój sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice Weimarskiej i wersalskim Wolnym Mieście Gdańsku

AbstractDownload articleDownload article

Powstanie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska i jego rozwój do 1914 roku

AbstractDownload articleDownload article

Okoliczności likwidacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów w 1923 roku

AbstractDownload articleDownload article

Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa

AbstractDownload articleDownload article

Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

AbstractDownload articleDownload article

Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload articleDownload article

Wolność sumienia i wyznania w projektach konstytucji z lat 1991–1994

AbstractDownload articleDownload article

Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej w latach 1990–2001 (próba diagnozy)

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout