Prawo, 322, 2017, ss.144

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.1

AbstractDownload articleDownload article

informatizaton, administration, public, service, signature

Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.2

AbstractDownload articleDownload article

resolution of corporate bodies, legal act, appealing against resolution, corporate disputes, legal nature of resolution

Model zatrudnienia terminowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.3

AbstractDownload articleDownload article

fixed-term employment contract, employment contract for a probationary period, directive 99/70/EC, conclusion and termination of employment contract

Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.4

AbstractDownload articleDownload article

administrative decision, legal base, directive, implementation of European Union’s directive, legal sources

Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.5

AbstractDownload articleDownload article

legal experience, administrative legal facts, administrative school of Wrocław, science of administrative law, administrative law

Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.6

AbstractDownload articleDownload article

Vanuatu, condominium, South Pacific, colonialism, British colonies, British Empire

Public authority and problems of the modern society

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.7

Download articleDownload article

Instytucja udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności wynikających ze zwrotu środków europejskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.7

AbstractDownload articleDownload article

European funds, tax relief, redemption, postponing the repayment, spreading in instalments

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.8

AbstractDownload articleDownload article

change, name, last name, request, administrative law

GLOSA

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.9

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, inactivity of the administration, complaint to the court

RECENZJE

Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, „Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia”], Ałmaty 2012, ss. 175

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.10

Download articleDownload article

REPORTS

Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.11

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout