Prawo, 316/1, 2014, ss.232

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Kapitalizacja odsetek a zakaz anatocyzmu

AbstractDownload articleDownload article

interest, capitalisation, anatocism, receivables, debt

Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

AbstractDownload articleDownload article

law, tax, agricultural tax, investment relief, subjective scope of investment relief in the agricultural tax

Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne

AbstractDownload articleDownload article

administrative enforcement proceedings, complaint against enforcement actions, the course of the proceedings, enforcement actions, orders issued in administrative enforcement proceedings

Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności

AbstractDownload articleDownload article

employee, personal data, processing of personal data

Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy

AbstractDownload articleDownload article

local government, municipal budget, commune, commune auxiliary unit, fund

Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

technical-procedural act, organizational unit, person authorised to receive letters, office of an organizational unit, conditions of efficiently delivering letters to organizational units

Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

procedural act, complaint, legal process, court, administration, facultative nature, removability

Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej

AbstractDownload articleDownload article

abusive clauses, consumer protection, directive 93/13

Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji

AbstractDownload articleDownload article

public procurement, personal document, document examination, contracting, KRS, CEIDG

The Eastern Partnership — the Polish platform for integration

AbstractDownload articleDownload article

Eastern Partnership, Polish foreign affairs, Polish Presidency, policy towards the East, Eastern Europe

Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

AbstractDownload articleDownload article

normalization, harmonization, conformity assessment system, economic development, product

Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych

AbstractDownload articleDownload article

local government units, public services, public finance law, the principle of equality before the law, the court

Zmiana treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej

AbstractDownload articleDownload article

civil servant, appointed employment relationship, unilateral orders, availability, subordination, changes to the employment relationship

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

AbstractDownload articleDownload article

genetic tests, minors, protection of vulnerable persons, genetic services, Convention on Human Rights and Biomedicine

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/121

AbstractDownload articleDownload article

the inadmissibility of legal action in judicial administrative proceedings, administrative decision, internal act, Bar Association, corporation of public law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout