Prawo, 315/1, 2013, ss.360

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych

AbstractDownload articleDownload article

discretionary decision, administrative decision, administrative court review, criteria of review adopted by administrative courts, public authority supervision

Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższej

AbstractDownload articleDownload article

science workers, higher education, academic teachers, organizational duties, labour law

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

blurred definitions, general clauses, tax

Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej

AbstractDownload articleDownload article

technical acts, administrative proceedings, challengeability of public administration’s technical acts, real acts, delivery of decisions

Funkcje obligacji

AbstractDownload articleDownload article

bonds, functions of bonds, security, issuer, bondholder

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa

AbstractDownload articleDownload article

share capital increase, pre-emptive right, shareholder protection, pre-emptive right exclusion, code of commercial companies

Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, general principles, amendments of administrative procedure, general principle of objective truth, general principle of written form

Pełnomocnictwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

AbstractDownload articleDownload article

the power of attorney, administrative enforcement proceedings, formal requirements of the power of attorney in administrative enforcement proceedings, subjective scope of the power of attorney in administrative enforcement proceedings, legal capacity to grant somebody the power of attorney and to act as attorney in administrative enforcement proceedings

Czynności procesowe stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

procedural act, party, legal process, court, administration, facultative nature, removability

Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów

AbstractDownload articleDownload article

the Hague Convention of 1954, Second Protocol, protection of cultural property in the event of armed conflict, enhanced protection, special protection

Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

AbstractDownload articleDownload article

Wałbrzych agglomeration, inhabitancy, property owners, municipal fee, waste management

O (nie)istnieniu trzeciej kategorii podmiotowej w prawie prywatnym

AbstractDownload articleDownload article

entities, the third category of entities, limited legal entities, legal entity, the Civil Code

Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury

AbstractDownload articleDownload article

culture, legal culture, culture carrier, the scope of culture, multiculturalism

Normalizacja i harmonizacja wymogów dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako działania warunkujące rozwój gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

normalization, harmonization, European market

Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne

AbstractDownload articleDownload article

mortgage, ordinary mortgage, bail mortgage, amendments, Land Register and Mortgage Act

Elie Bertrand a sprawa polska — przekaz idei prawno-politycznych na podstawie nieznanej korespondencji

AbstractDownload articleDownload article

Elie Bertrand, legal and political ideas, correspondence, Polish-Swiss relations in the 18th century, critique of Polish anarchy and intolerance

Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

public authorities, Prosecutor’s Office, assistant, efficiency, rationality

Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy

AbstractDownload articleDownload article

notary, employment, work, permission, duty

Sukcesja państw a ciągłość de iure traktatów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów

AbstractDownload articleDownload article

state succession, law of treaties, territorial treaties, human rights instruments, arms control agreements state succession, law of treaties, territorial treaties, human rights instruments, arms control agreements

Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim

AbstractDownload articleDownload article

genetic heritage, equal treatment in employment, prohibition against discrimination in employment, genetic data, genetic tests in employment

Glosa do wyroku Sądu Generalnego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout