Prawo, 307. Z aktualnych problemów prawa pracy..., 2009

Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

Download articleDownload article

Obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia

Download articleDownload article

Negocjacje zbiorowe jako instrument kształtowania warunków pracy

Download articleDownload article

Charakter prawny zarządzeń pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników

Download articleDownload article

Przywrócenie do służby

Download articleDownload article

Zdolność zatrudniania pracowników po ogłoszeniu upadłości pracodawcy

Download articleDownload article

Prawomocność a ostateczność decyzji rentowych

Download articleDownload article

Charakter prawny członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech

Download articleDownload article

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Download articleDownload article

Świadczenia opiekuńcze

Download articleDownload article

Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów

Download articleDownload article

Zakładowe systemy emerytalne tworzone z inicjatywy pracowników i finansowane przez pracowników w prawie niemieckim

Download articleDownload article

Niezdolność do pracy dla celów rentowych w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Download articleDownload article

Charakter obowiązku gminy (powiatu) udzielenia pomocy osobie potrzebującej (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej)

Download articleDownload article

Ewolucja modelu współpracy administracji publicznej z sektorem obywatelskim w prawie pomocy społecznej

Download articleDownload article

Uwagi o solidarności międzypokoleniowej

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout