Prawo

327, 2019

2019

Pages: 420

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Jerzy Korczak)

Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć
(Jolanta Blicharz)

Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń
(Maciej Błażewski)

More >

326, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, 2018

2018

Pages: 244

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Słowo wstępne
(Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Witold Małecki)

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży...
(Zbigniew Szczygieł)

Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej
(Dariusz Gortych)

More >

325, Studia historycznoprawne, 2018

2018

Pages: 252

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Θεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. Kazirodztwo w starożytnej Grecji
(Jarosław Rominkiewicz)

Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym
(Dobromiła Nowicka)

Zjazdy książąt i stanów Śląska w latach 1332–1335
(Marian J. Ptak)

More >

324, Studia Historycznoprawne, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Dwanaście kolumn z Gortyny — historia odkrycia
(Aleksandra Szymańska)

„Tà apórreta” w prawie ateńskim
(Jarosław Rominkiewicz)

Stroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 (Ulpian...
(Dobromiła Nowicka)

More >

323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tadeusz Kocowski, Witold Małecki)

Wprowadzenie
(Leon Kieres)

Płaszczyzny administracji elektronicznej
(Maciej Błażewski)

More >

322, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym
(Berenika Czerwińska)

Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki spo...
(Justyna Glinka, Łukasz Chyla)

Model zatrudnienia terminowego
(Agata Ludera-Ruszel)

More >

321, Studia Historycznoprawne, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego w świe...
(Dobromiła Nowicka)

O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt (Makrobius...
(Jarosław Rominkiewicz)

Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsy...
(Aleksandra Szymańska, Rafał Wojciechowski)

More >

320, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju z...
(Jolanta Behr)

Samokontrola sądowa w ramach skargi kasacyjnej — wybrane zagadnienia
(Radosław Bulejak)

Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważani...
(Agnieszka Kania)

More >

319, Studia Historycznoprawne, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Ateńskie prawo pogrzebowe
(Jarosław Rominkiewicz)

Prawne konsekwencje rozwodu w  Kodeksie z  Gortyny
(Aleksandra Szymańska)

Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w  służbie hrabiów von Nassau. ...
(Tomasz Kruszewski)

More >

318, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Elżbieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka)

Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych
(Jerzy Bieluk)

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan z...
(Elżbieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka)

More >

317, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
(Michał Bursztynowicz)

Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i  zatrudnienia ...
(Mirosław Dela)

Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do rol...
(Tomasz Gawliczek)

More >

316/2, Studia historycznoprawne, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Profesor Alfred Konieczny
(Tomasz Kruszewski, Jacek Przygodzki)

Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014
(Józef Koredczuk)

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
(Józef Koredczuk)

More >

316/1, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym
(Paweł Artymionek)

Kapitalizacja odsetek a zakaz anatocyzmu
(Przemysław Balcerowiak)

Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
(Michał Bursztynowicz)

More >

315/2, 2013. Studia historycznoprawne

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Non scripsit meus ista Martialis. Marcjalis o literackich paszkwilach
(Jarosław Rominkiewicz)

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku
(Marian J. Ptak)

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich
(Paweł Wiązek)

More >

315/1, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowyc...
(Paweł Artymionek)

Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wy...
(Tomasz Bakalarz)

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego
(Jacek Borowicz)

More >

314. Studia historycznoprawne, 2012

2012

Pamięci Edmunda Kleina (1929–2011)
(Marian J. Ptak)

Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina
(Józef Koredczuk)

Czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?
(Jarosław Rominkiewicz)

Konfederacja śląsko-morawska z 1389 roku
(Marian J. Ptak)

More >

313. Studia Historycznoprawne, 2011

2011

Apokéryksis
(Jarosław Rominkiewicz)

Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodoz...
(Rafał Wojciechowski)

Odofredus
(Aleksandra Kaczmarczyk)

Spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. Ze studiów nad publicznopraw...
(Marian J. Ptak)

More >

312. Czy koniec teorii prawa?, 2011

2011

Wprowadzenie
(Paweł Jabłoński)

Czy koniec teorii prawa?
(Andrzej Bator, Zbigniew Pulka, Adam Sulikowski)

Wertykalny i horyzontalny aspekt teorii prawa
(Stanisław Kaźmierczyk)

Teoria państwa i prawa wczoraj i dziś
(Jarosław Niesiołowski)

More >

311. Studia Historycznoprawne, 2010

2011

Pro memoria Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)
(Marian J. Ptak)

Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskie...
(Józef Koredczuk)

Profesor Kazimierz Orzechowski — mistrz, szef, opoka
(Bogdan Cybulski)

Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium...
(Piotr Jurek)

More >

310. Studia Historycznoprawne, 2009

2009

III mowa Isajosa O spadku Pyrrosa
(Jarosław Rominkiewicz)

Jeszcze o institorze i o actio institoria
(Ireneusz Żeber)

Zagadnienie wynagrodzenia za zlecenie w ujęciu autora Summae Trecensis oraz...
(Aleksandra Kaczmarczyk)

Kilka uwag o zagadnieniu wykonalności wyroku arbitrażowego w doktrynie praw...
(Rafał Wojciechowski)

More >

308. Prace z prawa cywilnego..., 2009

2009

Jan Kosik – naukowiec, organizator, żołnierz
(Piotr Machnikowski)

Prawo do dobrego imienia postaci historycznej a granice wolności wypowiedzi...
(Justyna Balcarczyk)

Ochrona dóbr osobistych osób sprawujących funkcje publiczne
(Andrzej Cisek)

O zobowiązująco-rozporządzającym skutku umowy licencyjnej i o ustawowym pr...
(Monika Drela)

More >

307. Z aktualnych problemów prawa pracy..., 2009

2009

Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywan...
(Jacek Borowicz)

Obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia
(Andrzej Drozd)

Negocjacje zbiorowe jako instrument kształtowania warunków pracy
(Marta Krukowska)

Charakter prawny zarządzeń pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracown...
(Zdzisław Kubot, Herbert Szurgacz)

More >

305. Studia historycznoprawne..., 2008

2008

Pamięci Edwarda Szymoszka (1942–2006)
(Kazimierz Orzechowski)

Z historii ustawodawstwa rzymskiego w sprawach karnych. Próba periodyzacji
(Krzysztof Amielańczyk)

Sprzedaż niewolników w świetle edyktu De mancipiis vendundis
(Karina Chodań)

Przygotowanie organów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu do wycofania na wy...
(Bogdan Cybulski)

More >

304. Podmiotowość cywilnoprawna..., 2008

2008

Podmiotowość procesowa jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawn...
()

Model wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej w zarządzaniu nie...
(Edward Gniewek)

Problematyka ograniczenia zakresu zdolności prawnej
(Rafał Gołąb)

O podmiotowości cywilnoprawnej spółki cichej uwag kilka
(Anna Koronkiewicz-Wiórek)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout